Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
1. Smikkelbol.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Smikkelbol.nl, gevestigd aan de Lisdodde 61 te Alphen aan den Rijn, telefoonnummer 0172-748019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67052843, btw-nummer NL8568.10.320.B01
2. Klant: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Smikkelbol.nl door middel van een bestelling te plaatsen bij Smikkelbol.nl;
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Smikkelbol.nl en de klant;
4. Product: de oliebollen en appelbeignets die door Smikkelbol.nl worden geleverd;
5. Website: de website www.smikkelbol.nl;
6. Consument: de klant zijnde een natuurlijke of rechtspersoon.

Artikel 2 - Algemeen
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Smikkelbol.nl en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Smikkelbol.nl en de klant zullen dan in overleg treden voor nieuwe bepalingen ter vervanging van de vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij het doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en assortiment
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen.
3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3. Smikkelbol.nl is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.
3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4 - Afbeeldingen en overige gegevens
Alle afbeeldingen, gewichten, kleuren, afmetingen etc. van de aangeboden producten, opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:
        a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of
        b. het aanbod en/of de offerte van Smikkelbol.nl schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.
5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Smikkelbol.nl de klant via de e-mail een bevestiging dat Smikkelbol.nl de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingsmail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.
5.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 - Prijzen en bezorgkosten
6.1. De vermelde prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
6.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten, tenzij anders is aangegeven.
6.3. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt.
6.4. De prijzen van de producten en bezorgkosten kunnen door Smikkelbol.nl van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Artikel 7 - Betaling
7.1. De klant zijnde een bedrijf kan via de website bestelde producten op de volgende wijze betalen:
        a. via iDEAL;
        b. achteraf betalen door middel van een factuur;
        c. vooraf betaling;
        d. gepast betalen bij afhalen
7.2. Indien de levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
7.3. Indien de klant niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte voor rekening van de klant, onverminderd de aan Smikkelbol.nl overige toekomende rechten zoals die op schadevergoeding en nakoming. In ieder geval is opdrachtgever de klant in ieder geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, welke op basis van het Besluit Vergoeding voor Buitenrechtelijke Incassokosten afhankelijk van de hoogte van de vordering staffelgewijs respectievelijk worden gesteld op maximaal 15% over de € 2.500,- van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-, 10% over de volgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-. Indien Smikkelbol.nl hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding door de klant in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. Smikkelbol.nl is over de verschuldigde incassokosten tevens rente verschuldigd.
7.4. De klant zijnde een consument kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
        a. via iDEAL;
        b. vooraf betaling;
        c. gepast betalen bij afhalen
7.5. Bij het betalen op een van de in artikel 7.1/7.4. genoemde wijzen gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het betaalproduct.
7.6. Smikkelbol.nl heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.
7.7. Smikkelbol.nl kan zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Smikkelbol.nl na het onderzoek gegronde reden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Smikkelbol.nl gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 8 - Levering
8.1. Indien een besteld product niet geleverd kan worden, dan zal Smikkelbol.nl zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant. In een dergelijk geval kan de klant ervoor kiezen om een vervangend product af te nemen of om de overeenkomst te ontbinden.
8.2. De levertijden en de daarbij horende tarieven staan duidelijk op de website vermeld.
8.3. De door Smikkelbol.nl opgegeven leverdatum is slechts indicatief. Smikkelbol.nl kan een levering nooit garanderen, daar er geen controle is over de verkeersdrukte, bereikbaarheid van het afleveradres en mogelijk andere belemmerende omstandigheden. Smikkelbol.nl kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering door toedoen van derde partijen zoals PostNL en DHL.
8.4. De bestelling wordt niet op zondagen en erkende feestdagen geleverd.
8.5. Bij de klant zijnde een bedrijf wordt de bestelling netjes afgeleverd tot aan de receptie. Smikkelbol.nl is niet verantwoordelijk voor de verdere distributie op het afleveradres. Indien de bestelling op een adres met meerdere ingangen moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de algemene receptie.
8.6. De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermee in gebreke, dan komen de daarvoor ontstane kosten voor de rekening van de klant, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
8.7. Wanneer het product niet op het afleveradres geleverd kan worden, zal geprobeerd worden op het product op een nabijgelegen adres te bezorgen en hier een bericht achter te laten. Indien het niet mogelijk is om producten op een nabij gelegen adres te bezorgen, worden de producten weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de brievenbus gedaan.
8.8. De bestelling kan niet naar een postbus worden gestuurd.
8.9. Indien de klant wenst dat de bestelling met spoed geleverd wordt, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice via de e-mail of telefoon van Smikkelbol.nl. Voor het met spoed leveren van een bestelling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. De kosten hiervoor worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.
8.10. Bij aflevering van de bestelling wordt om een handtekening gevraagd van de persoon die de bestelling in ontvangst heeft genomen.

Artikel 9 - Personaliseren van het product
9.1. Smikkelbol.nl is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op of bij het bestelde product gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.
9.2. Het is de klant niet toegestaan Smikkelbol.nl een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Smikkelstol.nl constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Smikkelbol.nl het recht de bestelling te annuleren.
9.3. Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie. Smikkelbol.nl tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen met het door de klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.

Artikel 10 - Klachten
10.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Smikkelbol.nl gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is, een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Smikkelbol.nl meldt, dan is Smikkelbol.nl niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek aan het product.
10.2. Klachten worden door Smikkelbol.nl doorgaans binnen 10 werkdagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht niet binnen de termijn van 10 werkdagen mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertraging.
10.3. Door Smikkelbol.nl als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedragen worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Smikkelstol.nl.
10.4. Beperkt houdbare producten, versproducten of producten die om een andere reden niet meer door ons herverkocht kunnen worden, kunt u niet ruilen of retourneren.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
11.1. Smikkelbol.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
        a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven,
        a. zoals o.a. omschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden;
        b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
11.2. Smikkelbol.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
11.3. De kleuren die te zien op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Smikkelbol.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
11.4. Het product is beperkt houdbaar. Smikkelbol.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het product wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.
11.5. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.
11.6. Smikkelbol.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Smikkelbol.nl is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres.
11.7. Indien Smikkelbol.nl aansprakelijk mocht zijn voor de opgelopen schade, dan is de aansprakelijkheid van Smikkelbol.nl beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 12 - Overmacht
12.1. In geval van overmacht is Smikkelbol.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Smikkelbol.nl als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
12.2. Van overmacht aan de zijde van Smikkelbol.nl is o.a. sprake indien Smikkelbol.nl verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in-en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet-beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmogelijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Smikkelbol.nl als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
12.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Smikkelbol.nl ten gevolge waarvan Smikkelbol.nl haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten
13.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Smikkelbol.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
13.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Smikkelbol.nl mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de site heeft verkregen kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 14 - Geheimhouding
14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor het verstrekt is.
14.2. Smikkelbol.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, de wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 15 - Beveiliging en internet 
Smikkelbol.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Smikkelbol.nl kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op elke overeenkomst tussen Smikkelbol.nl en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Annulering
17.1. De klant kan de bestelling tot 5 werkdagen voor de dag dat de bestelling geleverd wordt kosteloos annuleren tenzij anders is overeengekomen. Binnen 5 werkdagen voor levering is het niet mogelijk om de bestelling te annuleren zonder annuleringskosten. De annuleringskosten bedraagt 25% van de totale orderwaarde exclusief bezorgkosten en dient door de klant te worden betaald aan Smikkelbol.nl.
17.2. Annulering dient via de e-mail te geschieden.

Artikel 18 - Gewichten
De gewichten van de producten zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.